Sfânta Cruce - obiect de tortură a diavolului

Prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, Crucea, din obiect de batjocură şi de tortură, a devenit armă puternică împotriva duhurilor răutăţii. Creştinii cinstesc Sfânta Cruce pentru că ea ne aduce aminte de Persoana celui care S-a răstignit pentru noi, aducându-Se ca jertfă pentru păcatele omenirii.

Biserica a rânduit ca aproape de înjumătăţirea Postului cel Mare, să fie o Duminică închinată Sfintei Cruci, spre a ne aduce aminte de pătimirile Domnului Iisus Hristos şi pentru a ne îmbărbăta în lupta duhovnicească, ce trebuie încununată de biruinţa asupra patimilor şi răutăţii noastre.

Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul, tâlcuind textul evanghelic citit astăzi, a arătat faptul că Mântuitorul conturează chipul creştinului adevărat. A fi creştin înseamnă a fi luptător viteaz şi devotat cauzei sale dumnezeieşti. Creştinul care nu luptă, nici nu va învinge, ci se lasă biruit de tot şi cade pradă tuturor ispitirilor şi plăcerilor care îl îmbie spre păcat.

Cuvintele Mântuitorului ne dau curaj şi ne deschid ochii asupra lucrurilor pe care trebuie să le urmărim în scurta noastră viaţa pământească. Hristos nu doar ne încurajează, ci ne înzestrează şi cu arme pentru a veni în întâmpinarea vrăjmaşilor nevăzuţi.

Sfânta Cruce este armă asupra diavolului, de care acesta se teme, întrucât a fost biruit de Acela care S-a răstignit pe ea. Şi noi, pecetluindu-ne cu semnul Sfintei Cruci, pe de o parte ne arătăm ostaşi ai lui Hristos, iar pe de altă parte, primim întărire în credinţă şi voinţă puternică pentru a ţine piept încercărilor de tot felul.

Crucea este prezentă în viaţa Sfintei Scripturi încă de la început. Astfel, când poporul lui Dumnezeu a păcătuit şi a fost pedepsit cu muşcăturile şerpilor veninoşi, Dumnezeu a îngăduit lui Moise un semn de izbăvire pentru Israel. Moise a înălţat pe un stâlp un şarpe de aramă şi toţi oamenii muşcaţi de şerpi se tămăduiau dacă priveau către aces semn. (Num. XXI, 6-9)

Astăzi, noi, cei muşcaţi de şerpii păcatelor, avem nevoie să privim spre crucea mântuitoare a lui Hristos şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să fim iertaţi şi tămăduiţi de bolile sufleteşti.

Sfântul Prooroc David, în cântarea sa, spune „ Intra-vom în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui” (Ps. 131, 7). Suntem datori să ne închinăm sfintelor icoane, în biserici şi Sfintei Cruci, altarul pe care s-au răscumpărat păcatele lumii.