Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale!

MATEI 25, 31-46

Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.31 Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.32 Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.33 Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.34 Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit;35 gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.36 Atunci, drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?37 Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?38 Şi când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?39 Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei preamici, Mie Mi-aţi făcut.40 Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este pregătit diavolului şi îngerilor lui.41 Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;42 străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.43 Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?44 El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.45 Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.46


  • Evanghelia de astăzi ne vorbește despre Judecata din Ceruri, cea cu adevărat dreaptă, cea din urmă, cea universală.
  • Pentru oamenii drepți, există și o judecată aici pe pământ, numită judecata rugăciunii. Omul care se roagă își dă seama cine este de fapt, își cunoaște păcatele, conștientizează faptul că este în prăpastie și se va ruga să se ridice. Judecata rugăciunii ne pregătește pentru judecata cea din urmă.
  • Mai există totodată judecata duhovnicului. Fiecare om trebuie să își caute duhovnicul pentru mărturisirea păcatelor, pentru binecuvântare și îndeletnicirea în ascultare.
  • După moartea fiecăruia, la 40 de zile, va avea loc judecata particulară la care se va stabili locul în care va merge fiecare suflet în parte. Acolo vom răspunde doar de faptele noastre, și nu de ale altora. ”Nu judecați ca să nu fiți judecat” ne-a spus Domnul Iisus Hristos și nemincinoase sunt cuvintele Evangheliei. Nu osândirea ne va salva la această judecată, ci iubirea manifestată unul față de altul.
  • Nimeni nu știe momentul în care va avea loc Judecata cea din urmă, ci numai Tatăl. Tatăl nu judecă ci doar Fiul. Atunci, El va veni întru Slavă, înconjurat de îngeri și de apostoli, având alături pe mama Sa, Fecioara Maria și pe Sfântul Ioan Botezătorul.
  • La Judecată se vor vădi faptele noastre personale și cele ale căror autori indirecți am fost.
  • Mare bucurie a omului trebuie să fie ca numele acestuia să fie scris în ceruri, în Cartea Vieții.

 

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului

și pe cea de Facebook a Mănăstirii.